Účtovný výkaz

PAKAVOZ s.r.o. (IČO: 36644153) vykonala dňa 16.03.2017 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč MUJ pre obdobie od 2016-01 do 2016-12.

Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDFMUJ_2022151505_IR_2016_1261480_2101558.pdf

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Netto 1Netto 2
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 141959 661,00982 733,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 092941 834,00965 163,00
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/30,000,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)4941 834,00965 163,00
Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/5868 610,00904 119,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/673 224,0061 044,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/70,000,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/80,000,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)90,000,00
Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/100,000,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/110,000,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)120,000,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/130,000,00
Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 211417 827,0017 570,00
Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/150,000,00
Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A160,000,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)17464,0073,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/18436,0045,00
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/190,000,00
Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/2028,0028,00
Finančný majetok r. 22 + r. 232117 363,0017 497,00
Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)2217 363,0017 497,00
Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/230,000,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 3424959 661,00982 733,00
Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 3325832 173,00966 438,00
Základné imanie r. 27 + r. 2826149 370,00149 370,00
Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)27149 370,00149 370,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)280,000,00
Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)29726 010,00853 759,00
Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)3014 937,0014 937,00
Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)310,000,00
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)32-51 629,00-50 558,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)33-6 515,00-1 070,00
Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 4534127 488,0016 295,00
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)35839,00540,00
Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)360,000,00
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)370,000,00
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)38121 669,009 312,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)392 210,00982,00
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)406 992,005 288,00
Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)412 422,002 997,00
Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)42110 045,0045,00
Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)434 980,006 443,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)440,000,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)450,000,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)1235 118,00218 917,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)20,000,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)3234 485,00218 917,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)40,000,00
Aktivácia (účtová skupina 62)50,000,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)60,000,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)7633,000,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)8240 774,00217 878,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)90,000,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)1051 088,0044 942,00
Služby (účtová skupina 51)1139 961,0023 536,00
Osobné náklady (účtová skupina 52)1283 668,0068 993,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)132 025,001 206,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)1461 122,0076 291,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)150,000,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)160,000,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)172 910,002 910,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)18-5 656,001 039,00
Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)19143 436,00150 439,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)200,002,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)210,000,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)220,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)230,000,00
Výnosové úroky (662)240,002,00
Kurzové zisky (663)250,000,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)260,000,00
Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)27859,00844,00
Predané cenné papiere a podiely (561)280,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)290,000,00
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)300,000,00
Nákladové úroky (562)310,000,00
Kurzové straty (563)320,000,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)33859,00844,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)34-859,00-842,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)35-6 515,00197,00
Daň z príjmov (591, 595)360,001 267,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)370,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)38-6 515,00-1 070,00