Účtovný výkaz

PAKAVOZ s.r.o. (IČO: 36644153) vykonala dňa 16.03.2019 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč MUJ pre obdobie od 2018-01 do 2018-12.

Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDFMUJ_2022151505_IR_2018_1991930_2960011.pdf

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Netto 1Netto 2
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 1411 903 710,001 105 052,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 0921 854 205,001 055 030,00
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/30,000,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)41 854 205,001 055 030,00
Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/51 779 030,00985 618,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/675 175,0069 412,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/70,000,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/80,000,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)90,000,00
Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/100,000,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/110,000,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)120,000,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/130,000,00
Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 211449 505,0050 022,00
Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/150,000,00
Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A160,000,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)1726 290,00342,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/1825 498,00314,00
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/190,000,00
Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/20792,0028,00
Finančný majetok r. 22 + r. 232123 215,0049 680,00
Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)2223 215,0049 680,00
Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/230,000,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34241 903 710,001 105 052,00
Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 3325833 985,00835 663,00
Základné imanie r. 27 + r. 2826149 370,00149 370,00
Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)27149 370,00149 370,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)280,000,00
Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)29726 010,00726 010,00
Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)3014 937,0014 937,00
Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)310,000,00
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)32-54 654,00-59 178,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)33-1 678,004 524,00
Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45341 069 725,00269 389,00
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)351 545,001 139,00
Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)360,000,00
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)370,000,00
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)381 063 406,00264 068,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)3967 698,006 851,00
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)408 556,006 375,00
Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)411 880,002 647,00
Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)42985 272,00248 195,00
Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)434 774,004 182,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)440,000,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)450,000,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)1284 230,00242 458,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)20,000,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)3259 859,00241 173,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)40,000,00
Aktivácia (účtová skupina 62)50,000,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)6151,000,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)724 220,001 285,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)8284 420,00236 443,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)90,000,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)1055 484,0050 984,00
Služby (účtová skupina 51)1130 146,0030 546,00
Osobné náklady (účtová skupina 52)12110 360,0084 411,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)132 951,002 170,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)1481 426,0064 934,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)150,000,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)160,000,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)174 053,003 398,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)18-190,006 015,00
Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)19174 229,00159 643,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)200,0080,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)210,000,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)220,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)230,000,00
Výnosové úroky (662)240,000,00
Kurzové zisky (663)250,0080,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)260,000,00
Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)27917,00919,00
Predané cenné papiere a podiely (561)280,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)290,000,00
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)300,000,00
Nákladové úroky (562)310,000,00
Kurzové straty (563)320,000,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)33917,00919,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)34-917,00-839,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)35-1 107,005 176,00
Daň z príjmov (591, 595)36571,00652,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)370,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)38-1 678,004 524,00